සුභමංගලම්.lk වෙබ් අඩවියට මගින් ලබා දෙන සේවාවන්.

මෙම සේවාව මගින් කෙරෙන්නේ විවාහ අපේක්ෂයින්ට තමන්ගේ රුචි පරිදි කෙනෙකු තෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පමණි. ඉන්පසු තවදුරටත් කටයුතු කරගෙන යාම ඔබ හා එකී පාර්ශවන්ගේ උවමනාව, කැමැත්ත හා එකඟතාවය මත පමණක් සිදුවේ. එවැනි සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කිසිම අයුරක අනුබල දීමක් හෝ බලපෑමක් subamangalam.lk ආයතනය මගින් සිදු නොකෙ‍රේ. යම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුකොටගෙන කිසියම් පාර්ශවයකට සිදුවන ගැටළු, පාඩු හෝ මූල්‍යමය අවාසි සම්බන්ධයෙන් subamangalam.lk ආයතනය වගකියනු නොලැබේ. තවද මෙම මංගල සේවයේ ලියාපදිංචි වී ඇති විවාහ අපේක්ෂකයින්ගේ විවාහක, අවිවාහකබව, පදිංචි ලිපිනය, රැකියාව ඇතුළු සම්පූර්ණ විස්තර වල සත්‍ය අසත්‍ය‍ භාවය සොයා බැලීමට subamangalam.lk ආයතනය කිසිදු අන්දමේ වගකීමකට බැඳී නොමැත. මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් දැනගන්නා යම් කෙනෙකු . සමඟ සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගැනීමට පෙර ඔහු හෝ ඇය සපයා ඇති සියලු තොරතුරු වල සත්‍ය අසත්‍ය තාවය සොයාගැනීම තමාගේ කාර්ය භාරය හා වගකීම බව ඔබ පිළිගත යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් හඳුනාගන්නා කිසිවකු සමඟ විවාහයට පෙර කිසිම මුදල් ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධ නොවන බවටද ඔබ එකඟවිය යුතු වේ.

chamali

වයස -: 31
ආගම -: buddagama
කුලය -: සලගම | Salagama
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Chanaka

වයස -: 32
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Govi
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Amanidu

වයස -: 30
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Barathas
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Manisha

වයස -: 43
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Govi
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Uditha

වයස -: 29
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Govi
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Isuru

වයස -: 29
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Govi
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Himarsha Madhushani

වයස -: 31
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Karawa
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න

Gayan

වයස -: 31
ආගම -: Buddhist
කුලය -: Govi
දුරකථන අංක-:ක්ලික් කරන්න